24-01-2023

Onbekantrecht Acacia - KD

Robinia pseudoacacia L.

Bek. Europees Eiken - KD

MIX-kwaliteit

52 x vaste breedtes

 

Totaal ca. 30 m³