29-08-2019 - 09:00 uur

Bek. Europees Eiken - KD, A1F, Rustical en Cabinet

* Europees Eiken - A1F - 27 mm - ca. 5 m³

* Europees Eiken - RUSTICAL - 27 mm - ca. 13 m³

* Europees Eiken - A1F - 65 mm - 2,5 m³

* Europees Eiken - RUSTICAL - 65 mm - 4 m³ 

* Europees Eiken - CABINET - 65 mm - 5 m³